Kuluttajansuoja ei saa kärsiä, kun markkinapaikka-alustat valtaavat alaa 

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys ovat avanneet ovia monenlaisille uusille liiketoimintamalleille. Uudenlaiset palvelukonseptit ovat tervetulleita, sillä ne lisäävät kuluttajien valinnan mahdollisuutta. Samaan aikaan niiden käytöstä aiheutuvat riskit ja haasteet ovat uusia niin lainsäätäjille, elinkeinonharjoittajille kuin palvelujen käyttäjillekin.

Tavaroiden markkinapaikka-alustat ovat yksi esimerkki kaupankäyntitapojen monipuolistumisesta. Kaupankäynti alustoilla on viime vuosina lisännyt suosiotaan, ja tämän myötä siihen liittyvät ongelmat ovat näkyneet myös kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä. Minkälaisia ongelmia alustoilla esiintyy ja miten alustan kannattaisi toimia, jotta ongelmilta vältytään?

Kuluttajansuojalaki koskee myös alustoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä, kun kaupan osapuolina ovat kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja. Lakia sovelletaan myös silloin, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Markkinapaikka-alustoilla tehdyt kaupat ovat etämyyntiä, joka on tarkasti säännelty.

Etämyynnin säännökset tutuksi

Kuluttaja-asiamies on valvonnassaan havainnut alustoilla ongelmia, jotka liittyvät erityisesti puutteellisiin ennakkotietoihin ja myytävien tavaroiden virhetilanteisiin. Ongelmatilanteissa kyse saattaa olla kuluttajan kannalta merkittävästäkin rahallisesta intressistä ja arkielämän haitasta, jos markkinapaikka-alustalta ostettu tuote on esimerkiksi päivittäiseen kulkemiseen tarvittava auto.

Etämyynnissä ostaja ei pääse tutustumaan tavaraan ennen kauppaa samalla tavoin kuin perinteisessä kaupankäynnissä, joten ennakkoon saatujen tietojen riittävyys ja tarkkuus korostuvat. Alustojen on yhdessä niillä toimivien yritysten kanssa varmistettava, että ostajat saavat kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot tuotteen myyjästä, myytävästä tuotteesta ja omista oikeuksistaan.

Etämyynnissä pätee lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamissoikeus. Peruuttamisoikeudesta elää silti sellainen virheellinen käsitys, että se ei koskisi alustalla tehtyjä kauppoja. Peruuttamisoikeudesta voidaan kuitenkin poiketa ainoastaan tietyissä, lain määrittelemissä tilanteissa.

Maksamiseen ja laskutukseen liittyviä pelisääntöjä on noudatettava myös alustalla. Esimerkiksi jos tavara on maksettu luottokortilla, hyvitystä voi vaatia myyjän lisäksi luotonantajalta.

Toimiiko alusta myyjänä vai välittäjänä?

Silloinkin, kun tavaran kauppa tehdään verkossa, kuluttajalle ei saa jäädä epäselvyyttä myyjän identiteetistä. Kuluttajalle pitää aina olla selvää, kenen puoleen hän voi ongelmatilanteissa kääntyä, ja kuka vastaa tavarassa olevasta virheestä. Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan kuluttajan voi olla vaikea saada selkoa, toimiiko markkinapaikka ainoastaan ilmoitusalustana vai tuotteen myyjänä. Alustan velvollisuus on kertoa omasta roolistaan kuluttajalle.

Alustojen kannattaakin miettiä omaa rooliaan tarkasti, sillä kuluttajansuojalaissa on erityissäännös kulutushyödykkeen välittäjän vastuusta. Se asettaa tietyissä tilanteissa välittäjät suoraan vastuuseen sopimusrikkomuksesta kuluttajaan nähden. Tällaista vastuuta sopimuksen täyttämisestä ei kuitenkaan synny, jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät.

Alusta vastaa aina omista palveluistaan ja toiminnastaan. Alustan ylläpitäjän on muotoiltava palvelunsa sellaiseksi, että sitä käyttävillä yrityksillä on mahdollisuus toimia lain mukaisesti. Vastaavasti myyjäyrityksillä on vastuu noudattaa etämyynnin säännöksiä.

Kuluttaja-asiamies valvoo alustoja 

Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt muuan muassa Huuto.net -alustaa, Tori.fi -alustaa, 24Center.fi -alustaa ja Honk.fi -alustaa ylläpitäviä yrityksiä korjaamaan toimintaansa niin, että kuluttaja tietää onko sopijakumppani yritys vai yksityishenkilö sekä varmistamaan, että alustoilla annetaan kuluttajalle kaikki lain vaatimat ennakkotiedot.

Lisäksi kuluttaja-asiamies on puuttunut Huutokaupat.com –alustaa ylläpitävän Mezzoforten menettelyyn. Markkinaoikeus antoi tammikuussa 2021 asiassa tuomion, joka sisältää tärkeän linjauksen kuluttajan peruuttamisoikeudesta verkkohuutokaupassa. Tuomiossaan markkinaoikeus totesi, että huutokauppoja koskeva peruuttamisoikeuden poikkeus koskee vain perinteisiä huutokauppoja, joihin on mahdollista osallistua myös paikan päällä. Pelkästään verkossa tapahtuva huutokauppa ei täyttänyt tätä kriteeriä, joten kuluttajille kuului tavanomainen 14 vuorokauden peruuttamisoikeus verkossa tehdyistä Huutokaupat.com-kaupoista, joissa Mezzoforte itse oli tavaran myyjänä. 

Kuluttaja-asiamies kannustaa perehtymään kuluttajansuojaan hyvissä ajoin

Alustalla toimittaessa pätevät siis samat kuluttajansuojalain vaatimukset kuin verkkokaupassa muutoinkin, eivätkä yritykset voi kiertää niitä alustaa hyödyntämällä.

Markkinapaikka-alustojen suosion kasvaessa kuluttajansuojanäkökulma ja sitä kautta lainsäädännön ajantasaisuus ja tehokkuus korostuvat. Yrityksen maineen ja riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että kuluttajansuojalain velvoitteet otetaan huomioon hyvissä ajoin jo liiketoimintakonseptia suunniteltaessa. Kuluttajansuojan on aina säilyttävä kuluttajille suunnatun liiketoiminnan ytimessä, ja tämä pätee myös uusiin markkinailmiöihin ja kaupankäyntitapoihin.

 


Satu Wideen ja Lenita Ketola

Kirjoittajat työskentelevät asiantuntijoina kuluttajansuojan valvonnassa