Kuluttaja-asioiden uusi toimintaohjelma lisää kuluttajien aitoa mahdollisuutta valintoihin

Komissio julkaisi hiljattain uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman vuosiksi 2020–2025. Kuluttajansuojaa koskevaa lainsäädäntöä on harmonisoitu EU:ssa pitkäjänteisesti, ja nyt keskiössä on kuluttajien oikeuksien toteutuminen ja kuluttajien aktivoiminen. Sekä komission varapuheenjohtaja Věra Jourová sekä oikeus- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Didier Reynders painottavat sitä, että kuluttajien roolia ja valinnanmahdollisuuksia halutaan parantaa erityisesti siirryttäessä vihreään ja digitaaliseen talouteen. Olemme tyytyväisiä ohjelman tavoitteisiin, joissa otetaan huomioon kuluttajien todellinen käyttäytyminen ja mahdollisuus tehdä itsensä ja ympäristön kannalta parhaita valintoja.

Käyttäytymisvinoumien hyödyntäminen vesittää aidon valinnanmahdollisuuden

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Digitalisaatio tuo kuluttajille valtavasti mahdollisuuksia ja sujuvoittaa arkea monin tavoin, mutta se tuo mukanaan myös lieveilmiöitä, joilla rajoitetaan kuluttajien aitoa valinnanvapautta. Toimintaamme ohjaavat erilaiset käyttäytymisvinoumat: Teemme päätöksiä näppituntumalla ja luotamme siihen, miten muutkin toimivat. Huomiomme kiinnittyy mainoksen pääviestiin, eikä pikkuprinttiin tai monen sivun mittaisiin vaikeaselkoisiin sopimusehtoihin.

Toimintaohjelmassa tuodaan esiin se tosiasia, että näitä tunnettuja käyttäytymisvinoumia käytetään markkinoinnissa ja erilaisissa päätöksentekotilanteissa hyväksi. Kyseessä voi olla harhaanjohtava markkinointi, joka johtaa tilausansaan, piilomainonta, kiirehtiminen ostopäätöksen tekoon tai valintojen ohjaaminen algoritmeilla.

Luvassa konkreettisia toimia kuluttajien suojelemiseksi verkossa

Uusi toimintaohjelma pureutuu näihin ongelmiin monin lainsääntöehdotuksin ja kuluttajansuojaa koskevien direktiivien soveltamisohjeiden päivityksin. Tavoitteena on edistää kuluttajien mahdollisuutta tehdä tuotevertailuja ja ostopäätöksiä selkeän, läpinäkyvän ja totuudenmukaisen tiedon pohjalta. Uusi digitaalisia palveluita koskeva säädösehdotus, Digital Services Act annetaan jo joulukuussa. Siinä määritellään ja vahvistetaan muun muassa verkossa toimivien välittäjien ja alustojen vastuita. Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan korostanut, että kuluttajiin kohdistuvan algoritmeihin perustuvan personoidun mainonnan tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpää ja sitä tulisi vähentää. Kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja anonyymisti aina, kun se on mahdollista. Myös tekoälyyn liittyvää kuluttajansuojaa halutaan vahvistaa, ja komissio tulee ehdottamaan horisontaalisia säädöksiä tekoälyä koskevista vaatimuksista.

Toimintaohjelmassa kiinnitetään huomiota myös siihen, että lapset ja alaikäiset ovat erityisen alttiita harhaanjohtaville ja aggressiivisille kaupallisille käytännöille verkossa. Digitaalinen muutos edellyttää myös, että kuluttajilla on vahva digitaalinen lukutaito ja digitaaliset taidot, joita olisi edistettävä elinikäiseen oppimiseen liittyvällä koulutuksella. Nämä tavoitteet ovat komission uuden digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman keskiössä.

Tuotteiden kestävyys ja kierrätettävyys keskiössä

Siirtyminen vihreään talouteen ja kestävään kulutukseen edellyttävät sitä, että kuluttajat saavat riittävää ja totuudenmukaista tietoa tuotteiden kestävyydestä ja ympäristövaikutuksista. Myös tuotteiden korjattavuus ja kierrätysmahdollisuudet ovat avainasemassa. Komissio esittää ensi vuonna lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on parantaa kuluttajille annettavia tietoja kestävyydestä sekä torjua viherpesua ja tuotteiden nopeaa vanhentumista.

Tarkoituksena on myös kehittää digitaalisia tuotepasseja, jotta kuluttajat saavat sovellusten kautta helpommin ymmärrettävää tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista vertailun helpottamiseksi. Samaan päämäärään tähtää myös EU:n ympäristömerkki, jonka käyttöönottoa pyritään edistämään myös digitaalisilla markkinapaikoilla. Tuotteiden korjattavuutta tullaan edistämään muun muassa parantamalla tietoa varaosien ja korjauspalveluiden saatavuudesta. Myös tavarankauppadirektiivin keinoja tullaan tarkastelemaan tältä osin: virhetilanteessa tuotteen korjaamista pyrittäisiin suosimaan ja tuotteiden virhevastuuaikaa pidennettäisiin.

Vastuuta ei voi vierittää kokonaan kuluttajien harteille

Täysimittaiseen vihreään ja digitaaliseen talouteen siirtyminen ei voi olla pelkästään kuluttajien aktivoimisen ja valinnanmahdollisuuksien varassa. Merkittävä vastuu on yrityksillä, jotka kehittävät ja markkinoivat niin tuotteita kuin palveluitakin ja määrittävät kaupankäynnin ehdot.

Kuluttajien aito valinnanvapaus sekä vertailun ja kilpailutuksen mahdollisuudet toteutuvat vain, jos yritysten toiminta on luotettavaa ja läpinäkyvää. Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että ilmoitetaan kokonaishinta selkeästi, kerrotaan tuotetiedot ymmärrettävästi, annetaan mahdollisuus vaihtaa sopimuskumppania vaivattomasti ja otetaan huomioon muita heikommassa asemassa olevien kuluttajaryhmien erityisasema.

Lisää aiheesta: